SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20    Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 44 obcí okresu Košice - okolie a vytvorili spoločný obecný úrad, vtedy so sídlom v Družstevnej pri Hornáde. V roku 2007 došlo k prevodu činnosti spoločného obecného úradu z obce Družstevná pri Hornáde na obec Beniakovce.
    Štatutárnym zástupcom SOcÚ je starosta obce Beniakovce Ing. Miroslav Halás. Vedúcim SOcÚ je JUDr. Jaroslav Pirník.
    Dnes SOcÚ Beniakovce združuje v oblasti prenesených kompetencií 44 obcí a v oblasti spracovania miezd 65 obcí okresu Košice - okolie.

    Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:
        - štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku
        - štátnej správy v školstve
        - 
štátnej správy v ochrane životného prostredia
        - sociálne služby
        - prejednávanie priestupkov
        - spracovanie miezd