SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20


Činnosť obce ako stavebného úradu
   
    
   Každá obec ako stavebný úrad I.stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
   Túto agendu pre obce Baška, Beniakovce, Blažice, Bohdanovce, Bunetice, Budimír, Čižatice, Družstevná p/H., Hodkovce, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kalša, Kostoľany n/H., Košická Belá, Košická Polianka, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Milhosť, Nižný Čaj, Nižný Klátov, Nováčany, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Ploské, Rákoš, Rozhanovce, Sady n/T., Slančík,  Slanská Huta, Slanské Nové Mesto,  Sokoľ, Trebejov, Vajkovce, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov, Vtáčkovce, Zlatá Idka vykonáva Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice.

   Stavebný úrad:
  • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chrá-   nenej časti krajiny, o stavebnej uzávere
  • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
  • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb,       konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolenií predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydá- va kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stvieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej       prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti
  • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagač-       ných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných          predpisov iné orgány
  • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb
  • vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb
  • nariaďuje údržbu stvieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na     stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom
  • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona
  • vykonáva štátny stavebný dohľad
  • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu - obec

   Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej sa
stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatokv zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v hotovosti do  pokladne obce.   
                                                                                                                                                             
   Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu nájdete - TU                                                                      Výber dôležitých ustanovení stavebného zákona