O úrade

Činnosť obce ako školského úradu zabezpečujúceho prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy určuje Smernica č. 7/2004-E z 9.septembra 2004

Čl. 1

Činnosť obce ako školského úradu a činnosť samosprávneho kraja pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva

(1) Obec ako školský úrad a samosprávny kraj (ďalej len „školský úrad“) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6, § 7 a § 9 zákona.

(2) Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona

  1. ) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
  2. ) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
  3. ) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
  4. ) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

(3) Školskému úradu odborne zabezpečuje činnosti podľa odseku 2 písm. a) až d) zamestnanec alebo zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe (§ 7 ods. 3 zákona).

(4) Školské úrady vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní.

Free Joomla! templates by Engine Templates