Základné školy

Základné vzdelávanie a výchova

Základná škola poskytuje základné vzdelanie na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu. Ústava SR zabezpečuje právo každého občana na bezplatné vzdelanie v štátnych základných školách a možnosť zriaďovať aj iné školy ako štátne.

Aktuálne úlohy plnené v oblasti základného vzdelávania a výchovy:

  • - plnenie povinnej školskej dochádzky
  • - školské zariadenia
  • - projekty
  • - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
  • - experimentálne overovanie v základných školách

 

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk).

Free Joomla! templates by Engine Templates