Materské školy

Predškolská výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program.

Štátny vzdeláv. program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie 

je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý definuje požiadavky spoločné pre všetky deti navštevujúce materskú školu. Je východiskom na vytvorenie školských vzdelávacích programov konkrétnych materských škôl.

Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy 

S účinnosťou od 1. septembra 2009 sa skončila platnosť

Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách

ktorý už nie je základným pedagogickým dokumentom materskýck škôl, ale bude slúžiť ako učebný zdroj pre pedagogických zamestnancov materských škôl pri tvorbe plánov výchovno - vzdelávacej činnosti.

Pri práci s deťmi s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa odporúča využívať

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách  

Pri výchove a vzdelávaní začlenených detí so špeciálnymi vých. - vzdel. potrebami sa okrem ISCED 0 využívajú aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria jeho súčasť. Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením boli schválené po číslom

CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.mája 2009 

Free Joomla! templates by Engine Templates