Činnosť obce ako stavebného úradu

 

  Každá obec ako stavebný úrad I.stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších

predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Túto agendu pre obce Baška, Beniakovce, Blažice, Bohdanovce, Bunetice, Budimír, Čižatice,

Družstevná p/H., Hodkovce, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kalša, Kostoľany n/H., Košická Belá, Košická

Polianka, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Milhosť, Nižný Čaj, Nižný Klátov, Nováčany, Nová Polhora, Nový

Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Ploské, Rákoš, Rozhanovce, Sady n/T., Slančík, Slanec, Slanská

Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Trebejov, Vajkovce, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov,

Vtáčkovce, Zlatá Idka vykonáva Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach,

Kmeťova 20, Košice.

 

Stavebný úrad:

 

  • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere
  • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
  • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti
  • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
  • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb
  • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom
  • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona
  • vykonáva štátny stavebný dohľad eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu - obec

 

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo na obci, v územnom obvode ktorej

sa stavba nachádza. Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatkov zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce.

Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu nájdete - Vzory žiadostí týkajúce sa agendy stavebného úradu

Výber dôležitých ustanovení stavebného zákona nájdete tu - Výber dôležitých ustavovení stavebného zákona

 

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates